Menu Close

REWIRY

INDOOR SKATE SPOT

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki i zasady korzystania z obiektu do jazdy na deskorolce i rolkach ‘Skate Spot Rewiry’, który znajduje się przy ulicy Krakowskiej 100 we Wrocławiu. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Użytkownik – Klient, który korzysta usług Usługodawcy w związku z użytkowaniem Obiektu;
 3. Obiekt– przestrzeń o nazwie Rewiry Skate Spot, który znajduje się przy ulicy Krakowskiej 100 we Wrocławiu, na parterze budynku ‘Zaklętych Rewirów’;
 4. Właściciel / Usługodawca – firma JUICY Damian Domaszewski, ul. Grabowa 66, 54-115 Wrocław, NIP: 894 319 1147;
 5. Pracownik-osoba znajdująca się na terenie Obiektu, która w imieniu Usługodawcy prowadzi obsługę administracyjną Obiektu;
 6. Karnet– karta wydawana Użytkownikom, uprawniająca do korzystania z Obiektu;
 7. Opiekun – osoba umocowana do reprezentowania Użytkownika na zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 1 stycznia 1965 roku kodeks cywilny w związku z brakiem pełnej zdolności do czynności prawnych Użytkownika;
 8. Płyta Obiektu– powierzchnia obiektu Rewiry Skate Spot.

  Obiekt jest czynny co do zasady 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 12:00 do 23:00, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. oraz podziałem na sesje.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania obiektu. W takiej sytuacji, w przypadku nabycia biletu jednorazowego, odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się jedynie do zwrotu ceny zakupionego biletu, odpowiadającej części świadczenia niewykorzystanej przez Użytkownika. Infrastruktura Obiektu przeznaczona jest do jazdy na deskorolkach i rolkach. Korzystanie z innych urządzeń, niż wskazane w zdaniu poprzednim jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Pracownika Obiektu, przy czym Użytkownik korzysta z innych urządzeń wyłącznie na własne ryzyko.

  2. Wstęp na Obiekt

 1. Podczas wizyty na Obiekcie należy zakupić bilet. 
 2. Warunkiem wstępu na Płytę Skateparku jest przedstawienie Usługodawcy lub Pracownikowi Skateparku Karty Członkowskiej oraz posiadanie ważnego biletu lub karnetu, a także otrzymanie od Pracownika Skateparku jednorazowej opaski na nadgarstek, którą Użytkownik powinien mieć założoną w widoczny sposób przez cały czas przebywania na terenie Skateparku.
 3. Kartą Członkowską może posługiwać się jedynie Użytkownik dla którego Karta Członkowska została wyrobiona.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o utracie Karty Członkowskiej.
 5. W przypadku utraty Karty Członkowskiej Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia Usługodawcy wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponownego uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości określonej w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa z Obiektu może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 18 osób (w tym Opiekunów). W przypadku przekroczenia tego limitu Usługodawca uprawniony jest do odmowy wstępu na teren Płyty Obiektu Użytkownikom oraz Opiekunom do czasu zwolnienia odpowiedniej ilości miejsc.

  § 3 Korzystanie ze Skateparku

  1. Ze Skateparku mogą korzystać wyłącznie osoby, które skończyły 18 lat.

  2. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać ze Skateparku wyłącznie za zgodą oraz pod stałym nadzorem Opiekuna.

  3. Osoby pomiędzy 13. (trzynastym) a 18. (osiemnastym) rokiem życia mogą korzystać z Obiektu pod opieką lub po dostarczeniu pisemnej zgody  Opiekuna, wg. wzoru w załączniku nr.1 do Regulaminu.

  4. Ze względu na fakt, że korzystanie z Obiektów do jazdy na deskorolce i rolkach obarczone jest wysokim ryzykiem powstania kontuzji, wszystkim Użytkownikom zaleca się używanie kasków oraz ochraniaczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób wskazanych w § 3 ust. 2 i 3 używanie kasków oraz ochraniaczy jest obowiązkowe.

  5. Każdy korzystający z Obiektu zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego sprzętu (deskorolki lub rolek), z którego korzystanie nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych osób. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie oraz mieniu w wyniku używania sprzętu niezgodnego z powyższym zapisem.

  6. Każdy korzystający z Obiektu zobligowany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami Pracowników, oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku niezastosowania się do powyższego postanowienia, Użytkownik (lub jego Opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Obiektu.

  7. W czasie korzystania z Obiektu, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) bezwzględnego stosowania się do poleceń Pracowników;
  b) bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu;
  c) zachowania należytej ostrożności;
  d) zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia i nie zakłócający korzystania z Obiektu innym Użytkownikom; (w tym stawania na przeszkodach i lądowaniu)
  e) sprzątania po sobie;
  f) nie niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu.

  8. Na terenie Obiektu bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
  a) wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;
  b) palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp.;
  c) wnoszenie szklanych przedmiotów oraz jakichkolwiek innych obiektów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób;
  d) przebywanie na terenie Obiektu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających.

  9. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Pracownika, gdy:
  a) zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu;
  b) dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub odniesienia urazu, kontuzji czy obrażeń ciała przez Użytkownika podczas korzystania z Obiektu.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu Obiektu osób niestosujących się do zakazów i nakazów określonych w Regulaminie Obiektu, bez prawa do rekompensaty za zakupiony bilet.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione na terenie Obiektu, a także za uszkodzenia w mieniu Użytkowników, które powstały w wyniku zwykłego użytkowania Płyty Obiektu przez Użytkowników.
  12. Usługodawca informuje, że ryzyko sportowe związane z użytkowaniem Płyty Obiektu, w tym z amatorską oraz wyczynową jazdą na deskorolkach, rolkach, oraz innych pojazdach w tym celu użytkowanych na terenie Skateparku ponosi w całości Użytkownik lub w odpowiednich przypadkach jego Opiekun. Na Użytkowniku lub Opiekunie leży obowiązek oceny umiejętności sportowych Użytkownika oraz, w przypadku braku dostatecznych umiejętności, rezygnacja z korzystania z Płyty Obiektu. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu, które nie wynikają z winy Organizatora.
  13. Na terenie Obiektu zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek szkoleń bez wiedzy i zgody pracownika skateparku.

  § 5 Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024r.
  2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.